Welkom in de surrealistische wereld van

Cynthia Vandenbor

 

 

 

Waar  vrijheid en beperking een hoofdrol spelen

 

Volg je mij al op Social media ?

www.facebook.com/cynthiavandenborART

www.instagram.com/cynthiavandenbor_art

 

 

 

 

 

 

© Cynthia VandenBor

Cynthia VandenBor is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder de auteursrechten - op haar werk in alle soorten media al dan niet deel uitmakend van een publieke of een privé collectie. Haar werken zijn beschermd onder internationaal auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel werk noch deel van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cynthia VandenBor.